سردبیر


پروفسور مرتضی یوسف زادی عضو شورای تخصصی/ گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه قم، ایران

فیزیولوژی گیاهی (زمینه پژوهشی: بیوتکنولوژی ماکرو و میکروارگانیسم های گیاهی دریایی و خواص گیاهان دارویی

مدیر مسئول


دکتر منصوره پاک نژادی عضو شورای تخصصی/ گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس,، تهران ، ایران

دکترای تخصصی قارچ شناسی

مدیر داخلی


دکتر آتوسا فردوسی عضو شورای تخصصی/ گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

دکترای تخصصی قارچ شناسی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور عبد الله قاسمی پیر بلوطی ریاست دانشگاه/ گروه کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

گیاهان دارویی و معطر و علوم گیاهی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور وحید خلج رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان، تهران، ایران

بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور مونا سلیمی بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی، انستیتو پاستور، تهران، ایران

داروساز و تخصص شیمی دارویی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور ندا سلطانی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

فیزیولوژی ریزجلبک ها

اعضای هیات تحریریه


پروفسور فاطمه فلاح دانشکده پزشکی و پژوهشکده سلامت کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ‏، تهران، ایران.

میکروبشناسی بالینی‏

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید رضا نداف بخش انگل شناسی، انستیتو پاستور، تهران، ایران

انگل شناسی (زمینه پژوهشی: حشره شناسی و بیماریهای منتقله توسط بند پایان)

اعضای هیات تحریریه


دکتر وجیهه فدائی نوغانی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران، ایران

صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود پارسانیا دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی، تهران، ایران

ویروس شناسی پزشکی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهزاد همتی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی- واحد کرج-دانشگاه آزاد اسلامی - کرج- ایران

زیست شناسی سلولی