عنوان نشریه: زیست فناوری میکروارگانیسم ها

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

نظم انتشار نشریه: فصلنامه

زبان اصلی نشریه: فارسی (همراه با عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی)

زبان دوم نشریه: انگلیسی (یک شماره در سال به زبان انگلیسی چاپ خواهد شد)

شماره استاندارد بین المللی (شاپا الکترونیکی):

آدرس وب سایت نشریه: http://biomic.qodsiau.ac.ir

پست الکترونیکی نشریه: biotechmicro252@gmail.com

کشور انتشار نشریه: ایران- تهران

سال آغاز انتشار نشریه: 1400

هزینه: ارسال و انتشار مقالات رایگان است

دسترسی به مقالات: رایگان است

سیاست داوری: دو سو ناشناس

مرتبه علمی نشریه: در مرحله بررسی و دریافت رتبه علمی