نشریه "زیست فناوری میکروارگانیسم ها" یک فصلنامه علمی است که هدف آن انتشار تجربیات و دستاوردهای پژوهشی جدید می باشد. این مجله در زمینه های زیر، مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، گزارش موردی، مقالات کوتاه، و نامه به سردبیر را پس از داوری دقیق، منتشر می نماید:

 

 • باکتری شناسی پزشکی
 • قارچ شناسی پزشکی
 • انگل شناسی پزشکی
 • ویروس شناسی پزشکی
 • ایمنی شناسی پزشکی
 • عفونت های بیمارستانی
 • میکروب شناسی دندان پزشکی
 • میکروب شناسی دامپزشکی
 • میکروب شناسی مواد غذایی و صنعتی
 • میکروب شناسی گیاهی
 • میکروب شناسی محیطی
 • میکروب شناسی مولکولی
 • اپیدمیولوژی مولکولی
 • بیوتکنولوژی میکروبی و مهندسی ژنتیک
 • بیوتکنولوژی دارویی
 • مقاومت دارویی